Uzupełniający nabór wniosków na usuwanie azbestu


Usuwanie azbestuUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lokalne Biuro Projektu, informuje że w dniach 4-8 marca 2013r. przeprowadzony zostanie uzupełniający nabór wniosków na usuwanie azbestu w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”
Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 4 do 8 marca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, pokój 205.
Zgodnie z regulaminem do programu z dofinansowania mogą korzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe i jednostki samorządu terytorialnego.
Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie 100% kosztów związanych z demontażem, odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Wnioski można pobrać u Sołtysów oraz ze strony internetowej: www.um.poniatowa.pl/BIP w zakładce Informacje o środowisku/ Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów (czyli tutaj) oraz w Urzędzie Miejskim w Poniatowej pokój 205, tel. /81/ 820 45 75 wew. 26.
Pod w/w adresem można również uzyskać szczegółowe informacje o realizowanym programie.

 

UM Poniatowa