110 zł rocznie za posiadanie psa


Opłata za posiadanie psa w 2011 rokuRada Miejska w Poniatowej ustaliła wysokość stawki opłaty od posiadania psów w 2011 roku.. Z początkiem nowego roku każdy właściciel czworonoga będzie musiał uiścić roczną opłatę w wysokości 110 zł od jednego psa. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku zapłaty opłaty po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania obowiązku zapłaty po 30 czerwca lub wygaśnięcia tego obowiązku do 30 czerwca roku podatkowego opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki określonej w ust. 2. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Poniatowa w drodze inkasa.

Na inkasentów, z którymi Burmistrz zawrze umowę zlecenia, wyznacza się:

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej,

2) sołtysów.

Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 50% zainkasowanych kwot opłat. Z dniem wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. traci moc uchwała nr XXXIII/215/09 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj Lub. z 2009 r. Nr 139, poz. 2952).

Temat można również śledzić na naszym forum

Źródło: BIP Poniatowa