Usuwanie azbestu na terenie Gminy Poniatowa


Usuwanie azbestu na terenie Gminy PoniatowaGmina Poniatowa informuje, że rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie azbestu w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 19 listopada do 18 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, pokój 205.

Zgodnie z regulaminem do programu z dofinansowania mogą korzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie 100% kosztów związanych z demontażem, odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Wnioski można pobrać u Sołtysów oraz ze strony internetowej: www.um.poniatowa.pl/BIP w zakładce Informacje o środowisku/ Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów (czyli tutaj) oraz w Urzędzie Miejskim w Poniatowej pokój 205, tel. /81/ 820 45 75 wew. 26.

Pod w/w adresem można również uzyskać szczegółowe informacje o realizowanym programie.

 

UM.Poniatowa.pl