115 zł rocznie za posiadanie psa


Opłata za psa w PoniatowejRada Miejska w Poniatowej ustaliła wysokość stawki opłaty od posiadania psów w 2012 roku. Z początkiem nowego roku każdy właściciel czworonoga będzie musiał uiścić roczną opłatę w wysokości 115 zł od jednego psa. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku zapłaty opłaty po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania obowiązku zapłaty po 30 czerwca lub wygaśnięcia tego obowiązku do 30 czerwca roku podatkowego opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki określonej w ust. 2. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Poniatowa w drodze inkasa.

Na inkasentów, z którymi Burmistrz zawrze umowę zlecenia, wyznacza się sołtysów na terenach poszczególnych sołectw.

Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 50% zainkasowanych kwot opłat.

Temat można również śledzić na naszym forum

Źródło: BIP Poniatowa