Połączenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w PoniatowejW trakcie posiedzeń poszczególnych komisji poprzedzających VIII sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej wiele uwagi poświęcono sprawie połączenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Poniatowej. Od wielu lat ZGM boryka się z problemem braku płynności spowodowanym nieściągalnością należności. Ma to negatywny wpływ na ocenę kondycji finansowej Gminy, co stanowi barierę w realizacji gminnych inwestycji. Proces połączenia musi poprzedzać likwidacja ZGM jednak zwalniani pracownicy nie pozostaną bez zatrudnienia. Oczekiwane efekty połączenia to:
1. Sprawniejsza windykacja należności.
2. Oszczędności z tytułu „naturalnej” redukcji zatrudnienia opartej na stopniowym przechodzeniu na emeryturę kolejnych pracowników.
3. Poprawa zarządzania zasobami komunalnymi z uwagi na dysponowanie większym potencjałem mechanicznym.
4. Zastępowalność pracowników w przypadku absencji oraz tworzenie większych grup pracowników w przypadku konieczności szybkiego reagowania (np. w przypadku sopli, śniegu na dachach czy gołoledzi).
5. Informatyzacja obsługi finansowej mieszkańców
6. Przeprowadzenie zmian organizacyjnych związanych z zarządzaniem nieruchomościami należącymi do osób fizycznych.

 

Źródło: Przegląd Regionalny nr 121 (lato 2011)