I i II Sesja IV kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej


Sesja Rady Miasta PoniatowaPo ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Przewodnicząca Rady Miejskiej poprzedniej kadencji zwołała zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym na dzień 01.12.2010r. pierwszą sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej. Uroczystym punktem porządku obrad było złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych. Otwierając sesję Radny senior poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze, po czym prowadzący obrady polecił wszystkim powstanie i odczytał rotę, a Radni kolejno wypowiadali słowo „ślubuję”. Na pierwszej sesji Rady Miejskiej Radni musieli zrealizować jeszcze jeden zasadniczy punkt tj. wybór przewodniczącego. Jeśliby tego nie uczynili nie można byłoby zwołać kolejnej sesji. Bezwzględną większością głosów, w tajnym głosowaniu, na przewodniczącą wybrana została Radna Jadwiga Kustra. Następnie w ten sam sposób wybrano na Wiceprzewodniczących: Radnych Ryszarda Kuchtę oraz Tadeusza Kruka. Po tym wyborze przystąpiono do kompletowania składów branżowych komisji RM. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Radni w wyniku wcześniejszego głosowania postanowili nie zmieniać liczby komisji Rady Miejskiej. Komisje ukonstytuowały się wyłaniając ze swojego składu Przewodniczących, którzy pokierują ich pracami. Jest to bardzo istotne, ponieważ to w trakcie komisji Radni omawiają ważne dla Gminy sprawy, a podczas sesji jest już mniej debat, a więcej głosowań.

Przed zamknięciem sesji Przewodnicząca zwołała II nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja ta miała charakter uroczysty, w trakcie której ślubowanie złożyła pani Lilla Stefanek Burmistrz Poniatowej. Sesja rozpoczęła się od wręczenia przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na funkcję burmistrza. Przewodniczący Komisji przypomniał o wynikach wyborów świadczących o zdecydowanej wygranej urzędującej pani Burmistrz. Akt ślubowania przebiegał nieco inaczej jak ślubowanie Radnych. Pani Burmistrz odczytała w obecności Radnych i zaproszonych gości pełny tekst roty. Było to warunkiem rozpoczęcia urzędowania na tym stanowisku w VI kadencji. Pani Burmistrz podziękowała za wspieranie w czasie kampanii wyborczej. Słowa kierowane były między innymi do najbliższej rodziny, sołtysów i wszystkich, którym na sercu leży dobro naszej małej Ojczyzny.

Rada Miejska w Poniatowej

– Przewodnicząca Rady Miejskiej – Radna Jadwiga Kustra
– Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej – Radny Ryszard Kuchta
– Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej – Radny Tadeusz Kruk

KOMISJA REWIZYJNA

– Przewodniczący – Banaszkiewicz Piotr Marian

Członkowie:

1. Krystyna Czuryszkiewicz
2. Wojciech Kędziora
3. Karol Sołdek

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, WYCHOWANIA ORAZ DO SPRAW RODZINY

– Przewodnicząca – Czuryszkiewicz Krystyna

Członkowie:

1. Piotr Banaszkiewicz
2. Seweryn Świątek
3. Jadwiga Kustra

KOMISJA BUDŻETU i FINANSÓW

– Przewodnicząca – Bożena Szewc

Członkowie:

1. Anna Adamska
2. Jadwiga Kustra
3. Krystyna Zielińska

KOMISJA OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

– Przewodnicząca – Adamska Anna Bogumiła

Członkowie:

1. Bożena Szewc
2. Janusz Rybaczek

KOMISJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, HANDLU I USŁUG

– Przewodniczący – Stanisław Witek

Członkowie:

1. Marek Frąckiewicz
2. Jan Brzozowski
3. Ryszard Kuchta
4. Tadeusz Kruk

KOMISJA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

– Przewodniczący – Seweryn Świątek

Członkowie:

1. Marek Frąckiewicz
2. Karol Sołdek
3. Wojciech Kędziora
4. Ryszard Kuchta
5. Stanisław Witek
6. Tadeusz Kruk

Źródło: UM Poniatowa