„Inwestycyjny Sporniak w Poniatowej” najlepszym projektem !


Strefa "Inwestycyjny Sporniak w Poniatowej"Projekt pt: „Inwestycyjny Sporniak w Poniatowej”, którego całkowita wartość wynosi 6.954.037,06 zaś dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwotę 5.215.527,79 zł został wybrany jako najlepszy spośród dużej konkurencji złożonych wniosków i zajął pierwszą pozycję na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Z racji dużego zainteresowania pozyskaniem dotacji unijnej o dofinansowanie dla Działania 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych, została utworzona lista rezerwowa, na której znaleźli się daleko za nami, tacy wnioskodawcy jak: Gmina Lublin, Miasto Zamość, Miasto Kraśnik, Miasto Tomaszów Lubelski. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż jako jedyni – Gmina Poniatowa, uzyskamy dofinansowanie w kwocie 75% całkowitej wartości projektu.
Przedmiotem inwestycji jest budowa 2 odcinków drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kompleksowym uzbrojeniem tj. kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągowa i teletechniczna. Projektowana droga obejmie: – odcinek I stanowiący przedłużenie ul. Szkolnej oraz odcinek II stanowiący łącznik pomiędzy drogą woj. nr 832 (ul. Opolska), drogą powiatową nr 2237L (ul. Kraczewicka) oraz przedłużoną ul. Szkolną. Zakres inwestycji dotyczyć będzie: m.in. budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowy nowych miejsc parkingowych, budowy chodników, budowy zjazdów, budowy opaski bezpieczeństwa oraz oświetlenia. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na rok 2011. Inwestycyjny Sporniak bez wątpienia stanie się drugim miejscem inwestycji na mapie Poniatowej. Mamy nadzieję, że dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu wzrośnie zainteresowanie inwestorów lokowaniem swej działalności na terenie Gminy Poniatowa, co w rezultacie przyczyni się do ożywienia przedsiębiorczości oraz obniżenia bezrobocia.

Źródło: UM Poniatowa